Kutsal Kitap PDF

Kutsal Kitap nasil okunur?01 Yaratilis
02 Çikis
03 Levililer
04 Sayilar
05 Yasa tekrari
06 Yesu
07 Hakimler
08 Rut
09 1.Samuel
10 2.Samuel
11 1.Krallar
12 2.Krallar
13 1.Tarihler
14 2.Tarihler
15 Ezra
16 Nehemya
17 Ester
18 Eyüp
19 Mezmurlar
20 Süley_özdeyisleri
21 Vaiz
22 Süley_Ezgiler
23 Yesaya
24 Yeremya
25 Yeremya_agitlar
26 Hezekiel
27 Daniel
28 Hosea
29 Yoel
30 Amos
31 Ovadya
32 Yunus
33 Mika
34 Nahum
35 Habakkuk
36 Sefanya
37 Hagay
38 Zekeriya
39 Malaki
 40 Matta_incili
41 Markos_incili
42 Luka_incili
43 Yuhanna_incili
44 Elçilerin_isleri
45 Romalilar
46 Korintoslular 1
47 Korintoslular 2
48 Galatyalilar
49 Efesliler
50 Filipililer
51 Kolosiler
52 Selanikler 1
53 Selanikler 2
54 Timoteos 1
55 Timoteos 2
56 Titus
57 Filemon
58 Ibraniler
59 Yakup
60 Petrus 1
61 Petrus 2
62 Yuhanna 1
63 Yuhanna 2
64 Yuhanna 3
65 Yahuda
66 Vahiy